THE PASSENGER

film

director: EGOR ABRAMENKO
writer: ROMAN VOLOBUEV
producers: ILYA STEWART, MURAD OSMANN,
EGOR ABRAMENKO, ILYA DZHINCHARADZE
editor: OLEG KORNEEV
music: OLEG KARPACHEV
sound: FLYSOUND
VFX: MAINROAD POST
director of photography: MAXIM ZHUKOV
production designer: DMITRIY ONISHENKO